Sweden’s Care Offerings

Read a message from Home Instead COO International Markets Mike Boyer on Sweden's care offerings.

Hemvård kan hjälpa till att lindra bördan under pandemin

Av Mike Boyer, COO International Markets, Home Instead

År 2040 kommer en av fyra svenska medborgare att vara över 65 år. Det finns olika traditioner förknippade med vård över hela världen, men det är påfallande hur samma två värden gäller överallt: Äldre medborgare får värdig vård av hög kvalitet och alla vill åldras på plats hemma.

Äldre medborgare är en symbol för många saker som har hänt och utvecklats under den föregående generationen: Generationen har arbetat hårt, tagit hand om sina familjer och försäkrat oss om att vi som tar över efter dem har haft bästa möjligheter tillgängliga. Efter ett långt liv med plikter och ansvar förtjänar ingen att tas hand mer än äldre medborgare. Frågan som återstår är hur samhället kan fortsätta att ge vård med betoning på kvalitet för de många medborgare som kommer att behöva det under de kommande åren?

En obehaglig sanning under en pandemi

2020 har varit ett år fyllt med obehag och den pågående globala COVID-19-pandemin har tragiskt betonat att vårdsystemen i flera länder, inklusive Sverige, är under enormt tryck. Vårdhem har varit några av de värsta platserna med ökande sjukdomsfall och dödsfall under pandemin.

Många undersökningar pekar på att äldre medborgare föredrar att stanna i sina egna hem så länge som möjligt. Detta är en relativt enkel önskan som samhällen runt om i världen ska kunna uppfylla. Hemvård är en lösning som kan hjälpa till att underlätta i det offentliga systemet, men det måste göras rätt för att lyckas.

Demens som ett exempel

Enligt lagen fastställer Sveriges kommuner sina egna kvalitetsstandarder för leverantörer av hemtjänster. Detta gör det möjligt för kommunerna att välja om de vill ge sina medborgare valet att välja en privat vårdgivare.

Vid demens uppstår ofta utmaningar i gråzonen mellan vård på vårdhem och hemsjukvård. Idag lever cirka 150,000 svenskar med demens, ett tillstånd som i sin tidiga fas kan vara svårt att identifiera och acceptera och anpassa sig till på ålderns höst och som familjemedlem. Det finns en risk att medborgaren skickas till en anläggning tidigare än nödvändigt. Att flytta till en anläggning från hemmet kan vara en traumatisk upplevelse i alla skeden av livet och särskilt för dem som åldras med demens där förändring till rutin och omgivning kan orsaka ökad ångest. Det är därför privat hemsjukvård är ett relevant alternativ eller komplement till vård inom offentliga vårdhem.

En fråga om val och värdighet

Att ta hand om personer med demens kräver professionell färdighet och erkännande av personen genom uppmärksamhet på särskilda behov och relationsbyggande. Högkvalitativ utbildning av demensvård kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdgivare och personer som lever med demens, en minskning av demensrelaterat beteende och en ökad arbetsnöjdhet och personalbehållning. Effektiv utbildning måste fokusera på värdigheten hos personen med demens snarare än diagnosen och symtomen på sjukdomen. Med rätt utbildning och involvering av anhöriga hemma under en längre tid gör att man blir succesivt beredd på en eventuell senare vistelse på vårdhem, genom besök och dialog.

Med en åldrande befolkning under de kommande åren och antalet demensfall blir behovet av specialiserad hemsjukvård allt viktigare. Det är ytterst viktigt att äldre medborgare får ett fritt val av hemsjukvård för att ge dem den livskvalité och värdighet som de förtjänat genom ett långt liv.


 

Home care can help ease the burden during the pandemic

By Mike Boyer, COO International Markets, Home Instead

 

In 2040, one in four Swedish citizens will be over the age of 65. There are different traditions associated with care across the globe, but it is striking how the same two values apply everywhere: Elders receive dignified and high-quality care, and we all wish to age-in-place at home.

Elders are a symbol of many things that have happened and developed during the previous generation: They have worked hard, taken care of their families and ensured that we who take over after them have had the best possible possibilities available to us. After a long life with duties and responsibilities no one deserve to be taken well care of more than senior citizens. The question that remains is how society can continue to provide care with emphasis on quality for the many citizens that will need it in the years to come?

An unpleasant truth during a pandemic

2020 has been a year filled with unpleasantries and the ongoing global COVID-19 pandemic has tragically emphasized that care systems in several countries, including Sweden, is under enormous pressure. Nursing homes have been some of the hot zones with spikes in disease cases and death tolls during the pandemic.

Many surveys point to that elders prefer to stay in their own homes as long as possible. This is a relatively simple wish that societies around the world should be able to meet. Home care is one solution that can help ease public offerings, but it needs to be done right in order to be successful.

Dementia as an example

According to law, Sweden's municipalities set their own quality standards for home care service providers, which allows the municipalities to choose if they want to provide its citizens with a choice of selecting a private (home) care provider.

In the case of dementia, challenges often arise in the grey zone between home care and home nursing. Today, approximately 150,000 Swedes live with dementia, a state which in its early stages can be difficult to identify and to accept and adjust to as an elder and as a family member. There is a risk that the citizen is sent to a facility earlier than necessary. Moving to a facility from the home can be a traumatic experience at any stage of life and especially for those ageing with Dementia where change to routine and surroundings may cause increased anxiety. This is why a private home care is a relevant alternative or supplement to public nursing homes.

A question of choice and dignity

Caring for people with dementia requires a professional skill set and acknowledgement of the whole person through attention to special needs and relationship-building. High-quality dementia care training can lead to improved communication between caregivers and people living with dementia, a reduction in dementia-related behaviors and an increase in job satisfaction and staff retention. Effective training must focus on the dignity of the person with dementia rather than the diagnosis and symptoms of the disease. With the proper training and involvement of relatives, the citizen can live safely and with dignity at home for a longer time while slowly being prepared for a possible later stay at a nursing home through visits and dialogue.

With an aging population in the years to come and number of dementia cases the need for specialized home care become ever more important. It is paramount that elders are provided with a free choice of home care in order to give them the quality care that they have earned through a long life.

Let's Talk

Fill out the form to receive:

  • A brochure about Home Instead, Inc. and the ways a growing world population will shape the future.
  • Access to ‘Relationship-Based Home Care: A Sustainable Solution for Europe’s Elder Care Crisis’ Report
  • A call from a member of our International Business Development team to answer your questions and discuss the rewarding possibilities of joining the Home Instead international network.

There is no cost or obligation to learn more about the Home Instead international network. We look forward to hearing from you.

Please Enter your First Name.
Please Enter your Last Name.
Please Enter your Company.
Please Enter your Country
Please Enter your Country of Interest.
Please Enter your .
Please Enter your City (Optional).
Please Enter your .
Please Enter your Phone Number (Optional).
Please Enter your Comments or Questions (Optional).
Please provide an answer for <p>Data Transfer: Home Instead, Inc. is based in the United States. I hereby consent to the transfer of the personal data and/or information entered above to the United States for processing in accordance with the <a href="/link/64d278b0d232450a95f5f4d15b45d04f.aspx">Privacy Policy</a>.</p>
Please provide an answer for <p>Marketing: I would like to receive the latest news, marketing promotions and other advertising materials that Home Instead has to offer from time to time.</p>