Hemvård kan hjälpa till att lindra bördan under pandemin

Av Mike Boyer, COO International Markets, Home Instead

År 2040 kommer en av fyra svenska medborgare att vara över 65 år. Det finns olika traditioner förknippade med vård över hela världen, men det är påfallande hur samma två värden gäller överallt: Äldre medborgare får värdig vård av hög kvalitet och alla vill åldras på plats hemma.

Äldre medborgare är en symbol för många saker som har hänt och utvecklats under den föregående generationen: Generationen har arbetat hårt, tagit hand om sina familjer och försäkrat oss om att vi som tar över efter dem har haft bästa möjligheter tillgängliga. Efter ett långt liv med plikter och ansvar förtjänar ingen att tas hand mer än äldre medborgare. Frågan som återstår är hur samhället kan fortsätta att ge vård med betoning på kvalitet för de många medborgare som kommer att behöva det under de kommande åren?

En obehaglig sanning under en pandemi

2020 har varit ett år fyllt med obehag och den pågående globala COVID-19-pandemin har tragiskt betonat att vårdsystemen i flera länder, inklusive Sverige, är under enormt tryck. Vårdhem har varit några av de värsta platserna med ökande sjukdomsfall och dödsfall under pandemin.

Många undersökningar pekar på att äldre medborgare föredrar att stanna i sina egna hem så länge som möjligt. Detta är en relativt enkel önskan som samhällen runt om i världen ska kunna uppfylla. Hemvård är en lösning som kan hjälpa till att underlätta i det offentliga systemet, men det måste göras rätt för att lyckas.

Demens som ett exempel

Enligt lagen fastställer Sveriges kommuner sina egna kvalitetsstandarder för leverantörer av hemtjänster. Detta gör det möjligt för kommunerna att välja om de vill ge sina medborgare valet att välja en privat vårdgivare.

Vid demens uppstår ofta utmaningar i gråzonen mellan vård på vårdhem och hemsjukvård. Idag lever cirka 150,000 svenskar med demens, ett tillstånd som i sin tidiga fas kan vara svårt att identifiera och acceptera och anpassa sig till på ålderns höst och som familjemedlem. Det finns en risk att medborgaren skickas till en anläggning tidigare än nödvändigt. Att flytta till en anläggning från hemmet kan vara en traumatisk upplevelse i alla skeden av livet och särskilt för dem som åldras med demens där förändring till rutin och omgivning kan orsaka ökad ångest. Det är därför privat hemsjukvård är ett relevant alternativ eller komplement till vård inom offentliga vårdhem.

En fråga om val och värdighet

Att ta hand om personer med demens kräver professionell färdighet och erkännande av personen genom uppmärksamhet på särskilda behov och relationsbyggande. Högkvalitativ utbildning av demensvård kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdgivare och personer som lever med demens, en minskning av demensrelaterat beteende och en ökad arbetsnöjdhet och personalbehållning. Effektiv utbildning måste fokusera på värdigheten hos personen med demens snarare än diagnosen och symtomen på sjukdomen. Med rätt utbildning och involvering av anhöriga hemma under en längre tid gör att man blir succesivt beredd på en eventuell senare vistelse på vårdhem, genom besök och dialog.

Med en åldrande befolkning under de kommande åren och antalet demensfall blir behovet av specialiserad hemsjukvård allt viktigare. Det är ytterst viktigt att äldre medborgare får ett fritt val av hemsjukvård för att ge dem den livskvalité och värdighet som de förtjänat genom ett långt liv.